ВИДОВЊАК, ПРОРОК, АПОСТОЛ

Драган Проле

ВИДОВЊАК, ПРОРОК, АПОСТОЛ

Може ли савременост учити од историчара будућности?

Прилог ће најпре провести појмовну анализу са циљем утврђивања разлике између институције хеленског видовњаштва, старозаветних пророка и новозаветних апостола. На основу три различита приступа будућности развиће се три учења о темпоралности и сагледати пројекције друштвености које се на основу њих испостављају. Напослетку, биће речи о релацији између прорицања будућности и политичке манипулације на примерима древне Хеладе и Рима.


Dragan Prole

The seer, prophet, apostle

Can the contemporariness learn from the historian of the future?

This paper will at first proceed as a conceptual analyses in order to ascertain difference between the institutions of the ancient Greek seer, the prophets of the Old Testament and the apostles of the New Testament. Starting from the three different approaches to future, three doctrines of temporality will be developed and the projections of the sociality derived from them will be examined. Finally, the relations between prophesy of future and political manipulations in cases of ancient Greece and Rome will be discussed.