ГОДИНА 2050.

Љубомир Кљакић

ГОДИНА 2050.

Аутор интерпретира могуће и подједнако вероватне исходе динамике и тока историјских догађаја до око године 2050. са ослонцем на Кондратевљеву теорију дугих таласа, концепт дуготрајне двогласне музике Фернана Бродела, радове Имануела Волерстина, као и радове других аутора (Исак Њутн, теорија светског система, клиодинамика и Петар Турчин…), који су сви сагласни да ће се око године 2050 (+ – 10) успоставити еквилибријум историјски новог светског система. Ток догађаја води у том правцу од почетка седамдесетих година 20. века када је, после 600 година, неповратно покренут процес историјске демисије затеченог светског (капиталистичког) система, односно процес тектонске бифуркационе кризе света и када је постало јасно да унутар координата тог изумирућег система више не постоји ни решење ни излаз за човечанство. Сходно томе, на сва три „спрата“ историје, вертикално и хоризонтално, већ пола столећа води се рат за свет после 2050. Хоће ли тај свет бити исти, још гори или бољи, у најдословнијем смислу речи зависи од онога што су сви актери на великој сцени светских послова већ предузели, што предузимају и што ће тек предузети. Исход ће постати јасан око године 2050.


Ljubomir Kljakić

Year 2050

 The author interprets the possible and equally probable outcomes of the dynamics and historical trends until about 2050, relying on Kondratieff’s long wave theory, Fernand Braudel’s conception of long two part music, Immanuel Wallerstein’s writings as well as on works of other authors (Isaac Newton, world system theory, cliodynamics and Peter Turchin …), who all agree that about 2050 (+- 10) the balance of the historically new world system will be established. The historical trends have been going in that direction from the beginning of 1970 when, after 600 years, irreversibly has started the process of historical demise of the existing world (capitalistic) system, that is, the process of tectonic splitting disturbance of the world, when it became clear that inside the framework of that dying system did not exist any longer either the solution or way out for the mankind. Therefore, there has been waging war for the world after 2050 for half a century on all three ‘levels’ of history, both vertically and horizontally. If that world will  be the same, still worse or better, in the most literal sense of the word depends on things which all the actors on the big stage of world affairs have done, are doing and what they will do in the years to come. The outcome will become clear about 2050.