Друштвени напредак: Примена глобалног хедонизма

Полина Иванова – КУ Леувен, Белгија
Владимир Лукић – Универзитет Пардубице, Чешка
и Универзитет Антверп, Белгија

 Друштвени напредак: Примена глобалног хедонизма

Тема овог рада ће бити примена теорије глобалног хедонизма на област друштва. Наиме, ми бисмо желели да скицирамо глобални хедонизам који је предложио Роџер Крисп (Roger Crisp) и сагледамо друштвени напредак из ове перспективе. Овај аргумент ће бити скициран у следећа три корака – разрадићемо који облик хедонизма узимамо у обзир диференцирајући колективни хедонизам и индивидуални хедонизам и повезаћемо га са теоријом друштвеног напретка коју су развили Мишел Муди-Адамс (Michele Moody-Adams) и Нора Хамалаинен (Nora Hämäläinen). Први корак је наглашавање значаја хедонизма у етичкој дебати и његово формулисање као нужног састојка нашег разумевања морала. Други корак имплицира диференцирање између индивидуалног хедонизма, што је схватање које наглашава индивидуално задовољство и колективног хедонизма, који  наглашава колективно задовољство. Пошто смо предложили овај контраст, желели бисмо да предложимо дескриптивно схватање онога што смо ми назвали друштвени напредак са становишта колективног хедонизма, као и да изложимо прото-нормативну тврдњу која подржава даљу друштвену еволуцију.

Кључне речи: глобални хедонизам, колектив, индивидуа, друштво, морал.


Polina Ivanova – KU Leuven (Belgium)
Vladimir Lukić – Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice/ University of Antwerp (Czech Republic/ Belgium)

Social Progress: Applying Global Hedonism

The subject of this paper will be the application of the theory of global hedonism into the realm of the social. Namely, we would like to take the outlines of global hedonism proposed by Roger Crisp and look at the social progress from this perspective. The outline of this argument is in the following three steps – elaborating which form of hedonism we are taking into the account, making a differentiation between the collective hedonism and the individual hedonism, and connecting it to the theory of social progress which was developed by Michele Moody-Adams and Nora Hämäläinen. The first step consists of stressing the importance of hedonism in the ethical debate and framing it as a necessary ingredient of our understanding of morality. The second step entails making a differentiation between the individual hedonism, an outlook which puts an emphasis on the individual pleasure and the collective hedonism, which highlights the importance of the collective pleasure. After proposing this contrast, we would like to propose a descriptive outlook on what we have called social progress from the standpoint of the collective hedonism, as well as provide a proto-normative claim which supports the further social evolution.

Key words: global hedonism, collective, individual, social, moral