Заједничко уображавање

Тимоти Вилијамсон

Универзитет Оксфорд

 

Заједничко уображавање

Сажетак

Порастао је интерес за приписивање менталних стања попут знања, веровања и намера, заједницама као што су друштво, институције, научне заједнице, групе и пријатељи. Намера је ову идеју проширити на уобразиљу. Иако ће то укључити заједничке фикције, главни фокус биће стављен на когнитивну функцију уобразиље, односно на одговарање на кондиционална питања као што су „Ако учинимо то и то, шта ће се потом десити?“. Како показује пример, уображавање служи овој когнитивној функцији како на заједничкој тако и на појединачној равни. Не треба такође заједничко уображавање бити разумљено као екстернализација индивидуалног; док индивидуално уображавање може бити схваћено као поунутрашњење заједничког. Везе између уобразиље и искуства такође се одржавају на заједничком као и на појединачном плану.

Кључне речи: уобразиља, слике, заједнице, институције, научне заједнице, кондиционали, искуство