Има ли друштва? Концептуално-семантичке прелиминарије за философију (савременог) друштва

Часлав Копривица

Има ли друштва? Концептуално-семантичке прелиминарије за философију (савременог) друштва

Сваки  теоријски говор о друштву претпоставља као свршену ствар да друштва има, јер, у крајњем, ни сам говор о њему не би био могућ, нити би имао много смисла. Но, и научно, али и здраворазумски гледано, то што људи о нечему говоре само по себи није никакво јемство да тога има – било да је то посљедица предрасуда, навике, комуникативне неопходности, примјер „идолā трга“ или напросто међуљудског „говоркања (Gerede). У овом прилогу желимо да испитамо које претпоставке требају бити стварно испуњене да би говор о друштву био оправдан, односно теоријски цјелисходан, да ли су тенденције у моденоме, односно савременоме друштву конгурентне с овим теоријским предусловима.


Časlav Koprivica

Is there society? Conceptual and semantic preliminaries for philosophy of (contemporary) society

Every theoretical talk about society presupposes as an established fact that society exists because finally neither the very talk itself about it would be possible nor it would have much sense. But, both from the scientific and common- sense point of view, the very fact itself that one talks about something is no guarantee at all that it exists – either it can be a consequence of prejudices, habit, communicative necessity, an example of the “prejudices of square” or simply “people’s chat (Gerede)”.  In this paper we want to examine which  presuppositions should be really fulfilled to make talk about society justified, that is, theoretically appropriate and if the tendencies in modern, that is, contemporary society are congruous with this theoretical presuppositions.