Ка појму европске кризе уопште и нарочито у вези са позним делом

Коста Бенчев
Софија, Бугарска

Ка појму европске кризе уопште и нарочито у вези са позним делом

др Јанка Јанефа (1900-1945)

„Европска криза се анализира кроз ничеанску оптику дионизијско-и/против-аполонијског. После историјске опаске, предлаже се дефиниција кризе и, сходно томе, наводе се три стадијума/врсте свести о кризи: ситуациона, каква је код Хајдегера, апокалиптичка код Орвела и квијетистичка код Шпенглера. Касније се сажето разматра логички парадокс који се може наћи у Ничеовом појму Јаких наспрам Слабих противника, а према логици његове Воље-за-Моћ, и тражи се излаз из парадокса заснован на напору др Јанефа да нађе нулту тачку у средини (а не заборављајући сократовску рационалистичку иронију као трећу „димензију“ такође) између дионизијског и аполонијског и  која припада низу ситуационих комбинација принципа Унутрашњег и Спољашњег, с једне стране, и Активног и Пасивног, с друге, а  која није  ни Екстаза ни Ентузијазам.“


Kosta Bentchev
София/България

“Towards the Concept of the European Crisis in general and in particular regarding the late opus of Dr. Janko Janeff (1900-1945)”

“The European crisis is being analyzed through the Nietzschean Dionysus-and/versus-Apollo optics. After a historical remark, a definition of crisis is proposed and consequently, three stages/kinds of crisis consciousness are identified:  a situational one as per Heidegger, an apocalyptic one as per Orwell and a quietist one as per Spengler. Afterwards a logical paradox that can be found in Nietzsche’s notion of the Strong against the Weak opponents according to his Will-to-Power apparatus is briefly discussed and an exit out of the paradox is sought based on D-r Janeff’s approach to find a zero point somewhere in the middle (while not forgetting the Socratic rationalistic irony as a third “dimension”, too) when the Dionysian and the Apollonian are concerned, belonging to a series of situational combinations between the principles of the Inner and the Outer on one side and the Active and the Passive on the other side, that is neither Ecstasis nor Enthusiasm.”