Критичка рационална расправа као оруђе за усвајање комунитарних вредности

Проф. др Вихрен Бузов
Универзитет „Св.Ћирил и Методије“
Велико Трново, Бугарска 

Критичка рационална расправа као оруђе за усвајање комунитарних вредности

Комунитаризам тврди да се кроз колективне расправе могу ширити и прихватити вредности заједничког живота – солидарност, узајамна помоћ и правда. Ово је пут ка потпуној реорганизацији друштва. Можемо се запитати да ли је овај концепт, који су развили Мајкл Сандел (Michael Sandel) и други аутори, још увек реалан? Данас, западне земље губе један за другим главне предуслове за рационалну расправу – демократија и демократске институције, толеранција и многе важне друштвене праксе су инфициране моћи новца – политика и медији, правни систем, образовање, здравље, васпитање деце. Грађани морају да бране своја природна права на слободне расправе и да изграђују своје односе на комунитарним вредностима.

Кључне речи: критичка расправа, комунитаризам, вредности.


Prof. Vihren Bouzov, DSc,
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Bulgaria

Critical Rational Discussion as a Tool for Adopting Communitarian Values

Communitarianism claims that through collective discussions the values of living together can be disseminated and accepted – solidarity, mutual assistance and justice. This is a path to a complete reorganization of society. One can ask is this concept, developed by Michael Sandel and other authors, still realistic? Today, Western countries are losing one by one the main prerequisites for a rational discussion – democracy and democratic institutions, tolerance, and many important social practices are infected by the power of money – politics and media, legal system, education, health, child rearing. Citizens must defend their natural rights to have free discussions and to build their relations on communitarian values.

Key words: critical discussion, communitarianism, values