Медији и будућност људске заједнице

Дивна Вуксановић

Медији и будућност људске заједнице

Чланак реферише, посматрано са становшта филозофие медија, на однос савремених медија и медијске културе, и будућих људских (и не само људских) заједница; на основу анализе садашњег стања у медијској сфери, превасходно Западне цивилизације, антиципира се не само будућност медија, већ и конструкт људске зајединце, а пре свега – градова будућности. У тексту се заузима критички став према све већем ускраћивању људских права и слободе посредством савремених медија, повећању степена надзора и контроле, те нерефлектованој теорији и пракси употребе вештачке интелигенције у медјима.

Кључне речи: медији, будућност, људска заједница, критика, филозофија медија


Divna Vuksanović

Media and the future of the human community

The article refers, from the point of view of philosophy of the media, to the relationship between contemporary media and media culture, and future human (and not only human) communities; based on the analysis of the current situation in the media sphere, primarily Western civilization, not only the future of the media is anticipated, but also the construct of the human community, and above all – the cities of the future. The text takes a critical approach to the growing denial of human rights and freedom through modern media, increasing the degree of surveillance and control, and the unreflective theory and practice of using artificial intelligence in the media.

Keywords: media, future, human community, critique, philosophy of the media