Неодговорност интелектуалаца и наставак историје

Станко Благојевић

Неодговорност интелектуалаца и наставак историје

У тексту се разматра одговарајући категоријални модел за постављање питања савременог односа теорије, интелектуалаца, праксе и развоја људског друштва. Као повод и пресек у онтолошком и епистемолошком смислу узима се претња нуклеарним сукобом. Позадина разматрања је утицај искуства кризе из шездесетих година двадесетог века на данашњу ситуацију, пре свега у погледу улоге интелектуалаца. Посматра се могућност одржања апстрактног одређења интелектуалца, неке типичне фигуре (Чомски, Кисинџер, Жижек), као и хоризонт одговорности интелектуалца у савременим глобалним процесима. Главни поступак садржи се у испитивању идеолошких потеза и маневарских могућности у ономе што би се могло назвати „наставак историје“.

Кључне речи: сукоб елита, крај историје, одговорност интелектуалаца, нуклеарни рат


Stanko Blagojević

Irresponsibility of intellectuals and the continuation of history

In the text an adequate categorical model is analyzed for asking the question of contemporary relation of theory, intellectuals, praxis and development of human society. The threat of nuclear conflict is taken as an incentive and an overview or a cross-section in ontological and epistemological sense. The background of the reconsideration is the influence of the crisis in the sixties upon the actual situation, in the first place regarding the role of the intellectuals. The very possibility of sustainability of the abstract determination of the intellectual is questioned, as well as some typical figures (Chomsky, Kissinger, Žižek), and the horizon of responsibility of the intellectuals in conteporary global processes. The main method is the questioning of ideological moves and possibilities of maneuver in what could be called “the continuation of history“.

Key words: conflicts of the elites, the end of history, the responsibility of intelectuals, nuclear war