Нужност примене етичког образовања ради бољег хуманог друштва

Проф. др Дејан Донев
Универзитет „Ћирило и Методије“
Скопље, Македонија

Нужност примене етичког образовања ради бољег хуманог друштва

Етичко образовање је најновији тип филозофског образовања млађих генерација. Подучавање филозофије није само развој духа већ и пут ка самосвести и свести о људској дужности. Етичко знање и осећања су основа за хумани, морални и интелектуални развој особе. У сусрету са етичким питањима и садржајем млада особа се уклапа у стварност света као људско дело и ради бољег људског друштва. Кроз етику и такође и политичку филозофију она схвата да је личност континуитет, али исто тако и напредак; да је особа део своје мале заједнице, али и интегрални део целог света…

Етичко образовање је заинтересовано за то како да особа постане морална индивидуа која слободно просуђује, гради и развија морал; шта је садржај моралне изградње личности и кроз које све фазе личност пролази на том сложеном путу самоизградње од несвесног бића до бића које свесно гради добар свет, исправне етичке  вредности и моралне принципе. Тако задатак није само стварање моралне личности појединца која „примењује“ морал већ је то и задатак стварања етичког субјекта, то јест особе  која мисли и просуђује слободно и одговорно и која гради и развија морал и нове моралне норме.

Кључне речи: етичко образовање, етика, морално васпитање, филозофија, етички субјект.


prof. d-r Dejan Donev,
redovni professor Etike i Bioetike,
Institut za filozofiju, Filozofski fakultet u Skoplju, Univerzitet »Sv. Ćiril i Metodij«,
Bul. „Goce Delčev“, 9A, 1000 Skoplje, S.Makedonija
donevdejan@fzf.ukim.edu.mk

THE NECESSITY OF IMPLEMENTING ETHICAL EDUCATION FOR A BETTER HUMAN SOCIETY

 Ethical education is the latest type of philosophical education of the younger generations. The teaching of philosophy is not only the development of the spirit, but also the path to self-awareness and awareness of human duty. Ethical knowledge and feelings are the basis for human, moral and intellectual development of a person. In the encounter with ethical issues and contents, the young person fits into the reality of the world as a human work and for a better human society. Through ethics and alsto political philosophy, she manages to realize that personality is continuity, but also progress; that a person is a part of his small community, but also an integral part of the whole world …

Ethical education is interested in how a person becomes an ethical individual who freely judges, builds and develops morality; what is the content of the moral construction of the personality, and what are the stages through which the personality passes on that complex path of self-construction, from the unconscious being to the being who consciously builds a good world, correct ethical values ​​and moral principles. So, the task is not only to create a moral personality of the individual who “implements” morality, but it is also a task to create an ethical subject, i.e. a person who thinks and judges freely and responsibly, and who builds and develops morals and new moral norms.

Key words: ethical education, ethics, moral upbringing, philosophy, ethical subject.