Православно тумачење Нансијеве заједнице као заједништва

Трајче Стојанов
Универзитет „Гоце Делчев“
Штип, Македонија

Православно тумачење Нансијеве заједнице као заједништва

Ж. Л. Нанси (J. L. Nancy) je француски филозоф који је инсистирао на поновном промишљању заједнице као централног термина у разумевању савремене политике. Према њему, заједница је пројекат будућности пошто друштво више не може да задовољи потребе изгубљене модерне особе. Чак шта више, са-бивствовање претходи бивствовању, тако Нанси наставља да развија Хајдегерову идеју Mitsein.

У овом раду покушаћемо да ишчитамо Нансија у светлу православног разумевања „причешћа“ и тако ћемо да бацимо нешто интригантније светло на Нансијеву заједницу тумачећи је као „собрание“, „соборност“.

Кључне речи: постмодернизам, религија, заједница, причешће, православље.


Assistant professor Trajce Stojanov
University “Goce Delcev” – Stip, R. Macedonia

An Orthodox interpretation of J. L. Nancy`s community as togetherness

  1. L. Nancy is a French philosopher who was insisting on rethinking the community, as a central term in understanding contemporary politics. According to him community is a project of the future, because society can no longer fulfill the needs of the lost modern person. Even more co-being precedes being, thus Nancy continues to develop Heidegger`s idea of Mitsein.

In this paper we will try to read Nancy in the light of orthodox understanding of “eucharistia” and thus to shed some intriguing light on Nancy`s community interpreting it as a “sobranie”, “sobornost”.

Key words: Postmodernism, religion, community, eucharistia, Orthodox Christianity.