ПРИКРИВЕНИ ЖИВОТНИ ЗНАЧАЈ ФИЛОЗОФИЈЕ

Слободан Дивјак

ПРИКРИВЕНИ ЖИВОТНИ ЗНАЧАЈ ФИЛОЗОФИЈЕ

У овом тексту, аутор настоји да на специфичан начин укаже на битни  значај филозофије у људској историји и животу. Наиме, он своју тезу заснива на чињеници да су током досадашње светске историје постојале суштински различите цивилизације. Ове цивилизације разликују се међусобно не само по својим схватањима доброг живота, већ и по својим приступима филозофији. То сведочи о некој врсти везе између  различитих схватања начина живота и различитих форми филозофије. Примера ради, кад је реч о филозофији, најдубља разлика је на делу између поимања филозофије у западном и не-западном свету, али се то исто може рећи и за начине живота иманентне овим световима. Другим речима, по мишљењу аутора, различити типови филозофије партиципирају у процесу формирања различитих стилова живота који у себе укључују персоналне и колективне идеолошке, културне и религијске оријентације, тј. обичаје, навике и супстанцијалне вредности; наравно не на видљив, директан начин ни на кратак рок, већ на прикривени, посредан начин и на дужи временски рок.

И на самом крају, Слободан Дивјак разматра утицај филозофских и теоријских идеја на настанак нацистичког и комунистичког система и у том контексту назначава постојећу природу руског и кинеског режима.

Кључне речи: цивилизацијски плурализам, схватања доброг живота и облици филозофије, западна и не-западна филозофија, нацизам, комунизам, руски и кинески режим.


Slobodan Divjak

The hidden life relevance of philosophy

In this paper the author tries to show in a specific way the essential relevance of philosophy in human history and life. That is, he founds his thesis on the fact that there were essentially different civilizations in due course of previous world history. These civilizations differ one from another not only in their understanding of good life, but also in their approaches to philosophy. This testifies to a sort of connection between different understandings of the ways of life and different forms of philosophy. For example, when it comes to philosophy, there is the deepest difference between understandings of philosophy in the Western and non-Western countries, but the same thing applies also to inherent ways of life in these countries. In other words, according to the author, different types of philosophy take part in the process of making of the different life styles which comprise personal and collective ideological, cultural and religious orientations, that is, customs, habits and substantial values; of course, not in a visible, direct way neither in short term, but in the hidden, indirect way and in long term.

And finally, Slobodan Divjak discusses the influence of philosophical and theoretical ideas on the making of Nazi and communist systems and on that background he outlines the existing nature of the Russian and Chinese regimes.

Key words: pluralism of the civilizations, understandings of good life and forms of philosophy, Western and non-Western philosophy, Nazism, communism, Russian and Chinese regimes.