Теорије међународних односа и нови мултиполаризам

Синиша Таталовић
Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу
Ружица Јакешевић
Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу

Теорије међународних односа и нови мултиполаризам

На почетку треће декаде 21. стољећа међународни односи су подложни све бржим и неочекиваним промјена, које утјечу на истраживање међународне политике из различитих теоријских перспектива. Од релативно мало битног питања унутар поља политичке филозофије, филозофија међународних односа постала је у задњих неколико десетљећа једно од најбрже растућих подручја истраживања, које је изњедрило неколико значајних теорија међународних односа. То је посебно дошло до изражаја у протекле двије године. У средишту интереса филозофије међународних односа, као главно питање се поставља како примијенити начела морала и праведности на уређење међународних односа. Ово питање посебно је важно данас, када се свијет налази на великој прекретници и пред великим изазовима и пријетњама. Данас су најважнији глобални процеси обиљежени великим опасностима, којима је прекинуто тридесетогодиње раздобље глобалне стабилности и напретка. Протеке двије године обиљежене су процесима који корјенито мијењају досадашње политичке, економске и сигурносне односе у свијету и значајно утјечу на промишљање, односно филозофију међународних односа. Ту се првенствено мисли на пандемију ЦОВИД-19, америчко настојање да очува глобално лидерство, јачање улоге Кине у свијету, репозиционирање Русије од Еуропе према Азији, те обнову утрке у наоружавању, посебно нуклеарним оружјем. Још увјек нисмо сигурни је ли завршила пандемија ЦОВИД-19, а суочени смо с огромним посљедицама које је проузрочила за свијет. Неизвјестан је и завршетак рата у Украјини као и могућност његовог ширења на друге државе. Посљедице које је овај рат већ изазвао за глобалну политику и економију, већ сада су несагледиве. Само ова два глобална проблема драстично су утјецала на промјене у свијету, те репозиционирање многих држава, посебно великих сила. Због тога, САД редефинирају своју вањску и унутарњу политику, покушавајући санирати посељедице повлачења из Афганистана, јачајући утјецај у Еуропи и Азији гдје се конфронитирају с Русијом и Кином, која наставља јачати економију и пројицирати меку моћ у глобалној заједници. Извјесно је да се налазимо пред раздобљем новог мултиполаризма као оквира за ријешавање нових, као и старих глобалних проблема. Досадашње сигурносне пријетње као што су тероризам, организирани криминал, хибридне пријетње, пролиферација оружја за масовно уништавање, кибернетичке пријетње и даље ће утјецати не само на сигурност појединих држава, него и на глобалну заједницу. Због свега наведеног, филозофија међународних односа у годинама које долазе бит ће још важнија.

Кључне ријечи: Филозофија међународних односа, међународна политика, мултиполаризам, сигурност


Siniša Tatalović
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Ružica Jakešević
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

The theories of the international relations and new multipolarism

At the beginning of the third decade of 21 century the international relations are subject to changes which are growing faster and more unexpected and which influence the investigations of the international politics from different theoretical perspectives. From relatively unimportant issue in the field of political philosophy, the philosophy of the international relations has become in the several last decades one of the most growing research field which has yielded several important theories of the international relations. It has become prominent in the last two years. In the focus of interest of the philosophy of the international relations the main issue is how to apply the principles of morality and justice on putting in order the international relations. This issue is especially important nowadays when the world is on the great turning point and faces the great challenges and threats. Nowadays the most important global processes are marked with great dangers which have interrupted thirty years long period of global stability and progress. The last two years are marked with processes which radically change previous political, economic and safety relations in the world and significantly impact the reflections of, that is, philosophy of the international relations. The first of all we refer to COVID-19 pandemic, American efforts to keep its global leadership, strengthening of the international role of China, repositioning of Russia from Europe to Asia and arms race, especially of nuclear weapons. We are not yet sure if COVID-19 pandemic has ended and we already face its huge consequences for the whole world. The end of war in Ukraine is uncertain as well as the possibilities of its spreading on the other states. The effects this war has already produced for the global politics and economy are already incalculable. Only these two global problems have severely affected the changes in the world and repositioning of many states, especially great powers. Therefore USA is redefining its foreign and domestic politics trying to consolidate the consequences of its retreat from Afghanistan and it thus strengthens its influence in Europe and Asia, where it enters in confrontation with Russia and China which keeps strengthen its economy and projects its soft power in global community. It is certain that we face the period of new multipolarism as framework for solving new as well as the old global problems. Previous safety threats like terrorism, organized crime, hybrid threats, proliferation of weapons for mass destruction, cyber threats will continue affecting not only the safety of certain countries, but of the global community. Therefore the philosophy of the international relations is going to be more important in years to come.

Key words: philosophy of the international relations, international politics, multipolarism, safety.