Уставна политичка економија као утопијски пројекат

Проф. др Пепа Бузова
Универзитет „Св. Ћирило и Методије“
Велико Трново, Бугарска

Уставна политичка економија као утопијски пројекат

У овом раду се излажу изгледи за примену уставне политичке економије као средства за реформисање модерних либералних друштава. Њу су развили Џејмс Буканан (James Buchanan) и његова школа за јавни избор у САД последњих деценија прошлог века. Економистима је тешко да превазиђу поједностављене моделе људског понашања на бази користољубивости. Људи бирају заједнички интерес да следе правила која установљују норме заједничког живота зато што им то више користи и приморавају бирократију да ради за друштво. Концепт да почетна правила која конституишу политички систем прихватају сви општом сагласношћу, непристрасно и без било какве примисли на приватан интерес је утопијски, док се овај потоњи изненада појављује у конфронтацији група за притисак у текућој политици.

Кључне речи: уставна политичка економија, јавни избор.


Assistant Prof. Dr. Pepa Bouzova
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Constitutional Political Economy as a Utopian Project

In the paper are carried out the prospects for using the constitutional political economy as a means of reforming modern liberal societies. It was developed by James Buchanan and his school of public choice in the United States in the last decades of the last century. Economists have difficulty going beyond simplistic self-interest models of human behavior. People choose the common interest to follow the rules that establish the norms of living together, because it benefits them more and forces the bureaucracy to work for society. The concept that the initial rules constituting the political system are accepted by all by common consent, impartially and without any thought of private interest is utopian, while the latter suddenly appears in the confrontation of pressure groups in current politics.

Key words: constitutional political economy, public choice,