Чему још филозофија или наговор на филозофију медија

Дивна Вуксановић

Чему још филозофија или наговор на филозофију медија

Изнова постављено питање: Чему још филозофија, које је Адорно лансирао као дицтум непрестаног преиспитивања смисла (и постојања) филозофије, поново је актуелно; иако је, како је сам аутор изјавио, питање реторско, оно као да “друкчије звучи” у нашем времену и поприма, чини се, карактеристике позних ођека античког (Аристотеловог) наговора на филозофију. Неспорно је, тврди Брентано, да филозофија данас не ужива “неко велико поверење”. Но, да ли је Хераклит схваћен у свом времену, јесу ли многи филозофи прогоњени и чак губили живот вођени еросом филозофије. Реално, ни у једном времену филозофија није била довољно поштована, а ипак је опстајала, и одржавала се захваљујући истом том еросу због кога је Сократ добровољно отишао у смрт, Ђордано Бруно жив спаљен, Спиноза анатемисан, Бењамин извршио самоубиство у окружењу Гестапоа. Дакле, као да ниједно време није било склоно филозофији, али је филозофија показала интересовање за сва времена у којима је постојала. Данас нас, пре свега, медији наговарају, док Филозофија медија, као новија дисциплина, покушава да одговори на питање “чему још”.

Кључне речи: филозофија, критичка теорија, чему још филозофија, наговор на филозофију, филозофија медија


Divna Vuksanović

Wozu noch Philosophie or persuasion on Philosophy of media

 Repeated question: Wozu noch Philosophie, which Adorno launched as a dictum of constant questioning of the meaning (and existence) of philosophy, is relevant again; although, as the author himself stated, the question is rhetorical, it seems to “sound differently” in our time and taking on the characteristics of late echoes of the ancient (Aristotle’s) appeal to philosophy. There is no doubt, claims Brentano, that philosophy does not enjoy “any great confidence” today. But was Heraclitus understood in his time, were many philosophers persecuted and even lost their lives driven by the eros of philosophy. In reality, philosophy was not respected enough at any time, and yet it survived thanks to the same eros because of which Socrates voluntarily accepted death, Giordano Bruno was burned alive, Spinoza was anathematized, Benjamin committed suicide surrounded by the Gestapo. So, no time was favorable to philosophy, but philosophy showed interest in all the times in which it existed. Today, above all, the media persuades us, while Philosophy of media, as a newer discipline, tries to answer the question “wozu noch.”

Keywords: philosophy, critical theory, Wozu noch Philosophie, persuasion to philosophy, philosophy of media