Човек и друг-ство

Александар Лукић

Човек и друг-ство

У овом излагању бавимо се истраживањем човекове природе у контексту Кантовог одређења недруштвене друштвености. Наиме човек као индивидуа представља оно што сама за реч означава јединствену и недељиву целину личности, лик или еидос за себе. Међутим, у исто време човек је биће којем је потребан друг(и), са којим ће градити друг(с)тво.

Оно што одређује човека може се сагледати само у јединству та два аспекта.

Кључне речи: Човек, друг, друштво, недруштвена друштвеност, личност


Aleksandar Lukić

Man and compan-ion

This paper explores human nature in the context of Kant’s determination of unsocial sociability. That is, man as an individual represents what the very word itself means – united and undividable totality of personality, person or eidos for itself. However, at the same time man is a being who needs companion(s) with whom he will form companionship.

The determination of man can be conceived only in the unity of these two aspects.

Key words: man, companion, society, unsocial sociability, personality