Језички обрт од Џорџа Орвела до Кајице Миланова

Душко Прелевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
dusko.prelevic@f.bg.ac.rs

 

Језички обрт од Џорџа Орвела до Кајице Миланова

Апстракт: Као што је познато, Карл Маркс је у 11. тези о Лудвигу Фојербаху писао да филозофи треба да мењају свет, а не само да га интерпретирају. Ипак, он је по свој прилици пропустио да каже да се и интепретацијом може у неком смислу мењати „свет“, пре свега онај део који се односи на друштвену стварност. Каснији след догађаја је и те како потврдио ову тезу, имајући у виду да је политичка и идеолошка борба за правилно разумевање историје или постављање одговарајућег система вредности у доброј мери зависила од тога који ће се дискурс наметнути. У књижевности је ову појаву веома лепо обрадио Џорџ Орвел, а нешто после Орвела је и Кајица Миланов износио у емиграцији занимљиве увиде по овом питању. У раду ће се укратко прокоментарисати релевантна места из опуса ова два аутора.

Кључне речи: филозофија, књижевност, језик. интерпретација, свет.


Duško Prelević
University of Belgrade
Faculty of Philosophy
dusko.prelevic@f.bg.ac.rs

 The Linguistic Turn from George Orwell to Kajica Milanov

Abstract: As is well known, Karl Marx wrote in the 11th thesis on Ludwig Feuerbach that philosophers should change the world, not just interpret it. What he omitted to say is that the “world” can be changed to some extent through interpretation itself, primarily the part that relates to social reality. The later sequence of events confirmed this thesis, given that the political and ideological struggle for a correct understanding of history or the establishment of an appropriate value system depended to a large extent on which discourse would be imposed. In literature, this phenomenon was neatly treated by George Orwell, and shortly after him, Kajica Milanov also presented illuminating insights on this matter in emigration. The paper provides brief comments on relevant places from the works of these two authors.

Key words: philosophy, literature, language, interpretation, world.