Извори и криза савременог бинарног схватања истине

Сибин Братина
Филозофски факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици
sibin.bratina@gmail.com

Извори и криза савременог бинарног схватања истине

Кључне речи: истина, технологија, протезе, постмодерна, логика, интелигенција.

Апстракт: Стандардна филозофска концепција истине као адекватности се у савремено време најчешће своди на бинарни систем истина/лаж, који истину посматра као валуацију судова са вредностима 1 или 0. Како се логика која је изнедрила овакву концепцију показала као врло плодоносна у технолошком смислу, то је постала све присутнија идеја о томе како се човекова интелигенција може приказати по стандардном компутационистичком моделу. Не нужно наслањајући се на овај модел, трансхуманизам се представља као покрет по ком се својства човекове интелигенције могу побољшати технолошким средствима. Постмодернистичка идеја протезе се показује као јако блиска идеји трансхуманизма, а протетика као наука се показује као једна од врхунских технолошких дисциплина.

У овом раду нећемо тврдити како извесна побољшања човека нису могућа нити да је теорија истине као адекватности бесмислена. Напротив, пружићемо аргумент у корист тога како се не могу све могућности човековог интелекта свести на бинарно размишљање засновано на кодираности информација. Циљ овог рада, осим показивања немогућности редукције система мишљења на систем реченица с вредностима 1 и 0, ће бити и да покаже кризу у којој се налазе савремени покашаји решавања овог проблема, почевши од традиционалне концепције истине као адекватности, схваћене по савременом моделу.