Трансхуманизам у графичкој литератури: Трансметрополитан Варена Елиса и Дерика Робертсона и рађање трансхуманистичке политике

Transhumanism in Graphic Literature:
Warren Ellis and Derrick Robertson
’s Transmetropolitan and the birth of transhumanist politics

Boshko Karadjov, Ph.D.
(ENG)
ABSTRACT

In this scientific paper we will present and analayse the most significant transhumanist and cyberpunk achievement in graphic literature and pop culture – Transmetropolitan by British novelist and writer Warren Ellis and American illustrator and comic book artist Derrick Robertson. This graphic novel, which was published in series from 1997 to 2002, is genre-wise part of the so-called political science fiction. Transmetropolitan is not only a kind of disturbing prophecy of today’s morally corrupt socio-economic relations and alienated socio-cultural life, but it also opens up many perspectives for philosophical thinking about transhumanist politics and post-ideologies which can arise from the eventual practical possibility for bio-cognitive improvement of man through the capacities of science and technology. Precisely because of these instructive perspectives from this graphic novel, especially thoughts about trans-politics and trans-polis,  in the second part of this paper we will focus on the analysis and evaluation of possible transhumanist politics and ideologies on the basis of emerging technologies such as: anarcho-transhumanism, green technogaianism, libertarian transhumanism, democratic transhumanism, techno-progressivism and its left-futuristic ideology such as: nano-socialism, bio-punk, cyber-feminism etc. In the final part we will try to recognize the eventual socio-economic and cultural  effects on the possibility of sophisticated and technological improvement of human bio-cognitive capacities and to answer the question of their compatibility with transhumanist politics and post-social ideologies.

Keywords: transhumanism, transmetropolitan, transhumanist politics, post-social ideologies, post-man, post-polis, anarcho-transhumanism, green technogaianism, libertarian transhumanism, democratic transhumanism, techno-progressives, nano-socialism, bio-punk, cyber-feminism etc.

Boshko KARADJOV. PhD, Professor of Philosophy and Independent Researcher in the Field of Graphic Literature and Intermedia Art.  R. Macedonia


Трансхуманизмот во графичката литература:
Трансметрополитен на Ворен Елис и Дерик Робертсон и раѓањето на трансхуманистичките политики

д-р Бошко Караџов
(МКД)
АПСТРАКТ

Во овој научен реферат ќе го презентираме и веднуваме најзначајното трансхуманистичко и киберпанк остварување во графичката литература и поп-култура – Трансметрополитен (анг. Transmetropolitan) на британскиот новелист и книжевник Ворен Елис (Warren Ellis) и американскиот илустратор и стрип-уметник Дерик Робертсон (Darick Robertson). Оваа графичка новела, која сериски излегуваше во печат од 1997 до 2002 година, жанровски е дел од т.н. политичка научна фантастика (анг. political science fiction). Таа не само што претставува еден вид вознемирувачко пророштво на нашите денешни морално корумпирани општествено-економските релации и оттуѓен општествено-културен живот, туку отвора и многу перспективи и насоки на размислување во правец на прашањето: какви трансхуманистички политики и пост-идеологии можат да произлезат од евентуалната практична можност за био-когнитивно подобрување на човекот преку капацитетите на науката и технологијата.                                         Токму поради овие инструктивни перспективи од графичкиот роман за изгледот на трансполисот и трансполитиките, во вториот дел од овој реферат ќе се задржиме на анализата и вреднувањето на можните трансхуманистички политики и идеологии кои се раѓаат на темелот на новопојавните технологиии (анг. еmerging technologies) како што се: анархо-трансхуманизмот, зелениот техно-гајанизам, либертаријнскиот трансхуманизам, демократскиот трансхуманизам,  техно-прогресивизам и неговите лево-футуристички идејни и идеолошки правци како што се: нано-социјализмот, био-панкот, кибер-феминизмот и сл.  Во завршниот дел ќе се обидеме да ги препознаеме евентуалните социо-економски и културолошки ефекти од можноста за софистицирано и технолошко подобрување на човековите био-когнитивни капацитети и да одговориме на прашањето за нивната сомерливост со претходно изложените трансхуманистички политики и пост-општествени идеологии.

Клучни зборови: трансхуманизам, трансметрополотен, трансхуманистички политики, пост-општествени идеологии, пост-човек, пост-полис, анархо-трансхуманизам, зелени техно-гајанизам, либертаријнски трансхуманизам, демократск трансхуманизам,  техно-прогресивизам, нано-социјализмот, био-панк, кибер-феминизмот и др.

Проф. д-р Бошко Караџов. Професор по филозофија и научен истражувач во областа на графичката литература и интермедијалните жанрови.


Трансхуманизам у графичкој литератури:
Трансметрополитан Варена Елиса и Дерика Робертсона и рађање трансхуманистичке политике

Др Бошко Караџов
(СРБ)
АПСТРАКТ

У овом научном раду ћемо представити најзначајније трансхуманистичко и сајберпанк достигнуће у графичкој литератури и поп култури – Трансметрополитан британског писца Ворена Елиса и америчког илустратора Дерика Робертсона. Овај графички роман, који је серијски излазио од 1997. до 2002. године, жанровски је део тзв политичке научне фантастике. Трансметрополитан није само својеврсно узнемирујуће пророчанство о нашим морално корумпираним друштвено-економским односима и отуђеном друштвено-културном животу данас, већ такође отвара многе перспективе и смернице за размишљање о питању: какве трансхуманистичке политике и пост-идеологије могу настати уколико је реалнија практична могућност за био-когнитивно унапређење човека кроз капацитете науке и технологије.                                                  Управо због ових перспектива из графичког романа које говоре о појави трансполиса и трансполитике, у другом делу овог рада фокусираћемо се на анализу и процену могућих трансхуманистичких политика и идеологија које се рађају на основу нових технологија као што су: анархо-трансхуманизам, зелени техно-гајизм, либертаријански трансхуманизам, демократски трансхуманизам, техно-прогресивизам и његови лево-футуристички идеолошки правци као што су: нано-социјализам, био-панк, сајбер-феминизам итд. У завршном делу покушаћемо да препознамо евентуалне социо-економске и културолошке ефекте могућности софистицираног и технолошког унапређења људских билошких и сазнајних капацитета и да одговоримо на питање о њиховој комптибилности са претходно постављеним трансхуманистичким политикама и пост-друштвеним идеологијама.

Кључне речи: трансхуманизам, Трансметрополитан, трансхуманистичка политика, пост-друштвене идеологије, пост-човек, пост-полис, анархо-трансхуманизам, зелени техно-гајизам, либертаријански трансхуманизам, демократски трансхуманизам, техно-прогресивизам, био-панк, нано-социјализам, сајбер феминизам итд.

Др. Бошко Караџов. Професор филозофија и научни истраживач у области графичке литературе и интерменијалне уметности.